Helsingborgs Dagblad

Acht Künstler zeigen ihre Arbeiten Heute Samstag ist die Eröffnung im Galleri Ekbacken in Bonarp bei Klippan. Es ist Gunnel Säflund Almered, der diese Ausstellung organisiert hat, die das Wort Freundschaft als Zeichen hat. – Nach 18 Jahren und vielen Aquarellkursen im Stall hier in Bonarp habe ich beschlossen, einige meiner eigenen Aquarelle auszustellen. Das mache ich zusammen mit meiner Kollegin Susanne Jardeback-Olesen und ihren Malerkennern, sagt Gunnel Säflund Almered.

Neben dem Duo zeigt ein weiteres Sextett, bestehend aus Kerstin Olsson, Helen Stigson, Jonas Dahlqvist, Jörgen Palm, Siv Arvelid und Sarimaria Yrjänä, ihre Arbeiten.

Die Ausstellung findet vom 3. bis 4. und 10. bis 11. Oktober zwischen 12 und 17 Uhr statt.

Helsingborgs Dagblad

Åtta konstnärer visar sina verk I dag lördag är det vernissage på Galleri Ekbacken i Bonarp utanför Klippan. Det är Gunnel Säflund Almered som anordnat denna utställning som har ordet vänskap som förtecken.- Efter 18 år och många akvarellkurser i stallet här i Bonarp har jag bestämt mig för att ställa ut några av mina egna akvareller. Det gör jag tillsammans med min kollega Susanne Jardeback-Olesen och hennes målarbekanta, berättar Gunnel Säflund Almered.

Förutom duon kommer ytterligare en sextett bestående av Kerstin Olsson, Helen Stigson, Jonas Dahlqvist, Jörgen Palm, Siv Arvelid och Sarimaria Yrjänä att visa sina alster.

Utställningen pågår 3-4 och 10-11 oktober klockan 12-17.

BMZ Regionales Online-Magazin

Energiebombe bei Galleri Ekbacken in Bonnarp

Eine echte Energiebombe in Farbe und Form, gefüllt mit Begierde, Spiel und künstlerischen Herausforderungen… Die Gruppenausstellung "Kunst (igt) in Farbe und Form", die die Nobelkünstlerin, Kursleiterin und Freundin Susanne Jardeback-Olesen im Galleri Ekbacken in Bonnarp präsentierte, bot eine künstlerische ganzheitliche Erfahrung von unerwarteter Art.

Kollektivausstellungen sind zu selten homogen, auch wenn verdienstvolle Aktivisten in Bewegung sind.

In dieser Ausstellung fällt keiner der Teilnehmer aus der Box. Es glänzt mit gut komponierten, durchdachten und farbenfrohen Arbeiten aus Acryl, Öl und Keramik mit persönlichen Drucken und guter Handwerkskunst. Trotzdem ist keiner der acht Aussteller außer Susanne selbst und Gunnel Säflund-Almered ein Profi, obwohl einige seit vielen Jahren in der Künstlerkarriere bestehen.

Die Seelen des Künstlers werden durch Gruppendynamik und pädagogische Übungen wieder aufgefüllt. Eine Aufgabe kann z.B. sei es, Sachen aus einer alten Ica-Tasche zu holen, um sie auf der Leinwand zu fangen. Einer der Künstler, der im Kubismus arbeitete, wurde so inspiriert, dass er es wagte, der kubistischen Umgebung realistische Objekte hinzuzufügen. Ein anderer löste sich, als er sich lösen und nass in nass testen musste.

Zu wagen, zu lockern …

– Gemeinsam bringen wir Energie hervor. Wenn wir intensiv arbeiten, entstehen neue, oft erlösende Perspektiven. Ein gemeinsames Ziel mit ständig neuen Herausforderungen, Spiel und harter Arbeit… Ich möchte sie wachsen lassen und sehen, wie sie landen. Es ist wahres Glück, sagt Susanne Jardeback-Olesen.

Susanne selbst arbeitet gerade an einem prominenten Ehrenauftrag. Wie die alten Meister hatte sie die Ehre, ein Ölporträt einer prominenten Person zu malen – in diesem Fall des königlichen Sekretärs der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften Staffan Normark. Sie scheint also nach ihren früheren Aufträgen, einzigartige Nobel-Diplome durchzuführen, von Klarheit zu Klarheit zu gelangen. Vorträge und Ausstellungen wechseln sich ab. Aber Susanne weiß, was gute Pädagogen, Freundschaft und Gemeinschaft für die zukünftige Entwicklung als Künstler bedeuten. Georg Suttner von Gerlesborgsskolan ist einer der Künstler, die sie entwickelt haben und die sie als pädagogisches Vorbild sieht.

– Wir haben eine fantastische Community in der Gruppe. Obwohl wir meistens in meinem Atelier und Garten sind, versammeln wir uns oft bei Gunnel und Lennart Säflund hier in Bonnarp – im Atelier, in der Galerie oder in der Rahmenwerkstatt.

– Oder auf dem f.d. Gunnel wirft den Misthaufen glücklich ein. Gunnel ist Aquarellmalerin und hält Kurse zu diesem Thema auf dem Hof ab, während ihr Mann in der Rahmenwerkstatt Rahmung macht. Mit anderen Worten, Ekbacken mit angrenzenden Innenhöfen ist ein vollwertiges kreatives Umfeld für Künstlerseelen – ein natürlicher Treffpunkt für den Erfahrungsaustausch und nicht zuletzt für neue Seelenverwandte.

Und natürlich gibt es Galleriet Ekbacken, die eine große Bereicherung darstellt, wenn die Gruppe einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen und zeigen möchte, welche Ergebnisse sie erzielt hat. Das ruhige ländliche Erscheinungsbild der Galerie und der reichhaltige Lichteinfall erhöhen und verstärken sowohl den erhabenen als auch den explosiven, farbenfrohen Ausdruck.

Diese Ausstellung ist eine kleine knabbernde Explosion von Farben, in der jeder seinen persönlichen Ausdruck zur Geltung bringt. Unter den Werken leuchtet ein Stern etwas heller, entschlossener und intensiver als die anderen Gemälde. Es ist Sarimaria Yrjänä, die mit ihrer Lichtbehandlung schimmernde, schöne, atmosphärische Gemälde mit einem fast magischen Krafteffekt geschaffen hat.

Aussteller sind Susanne Jardback-Olesen, Kerstin Olsson, Helén Stigson, Jonas Ahlqvist, Jörgen Palm, Gunnel Säflund-Almered, Siv Arveled und Sarimaria Yrjänä.

Kunst (igt) in Farbe und Form hat am Samstag, den 3. Oktober in der Galleri Ekbacken 12 – 17 eine Vernissage. Die gleichen Zeiten gelten für andere Eröffnungstage: 4. Oktober, 10.-11. Oktober.

BMZ Regionalt nätmagasin

Energibomb på Galleri Ekbacken i Bonnarp

En riktig energibomb i färg och form, fylld av lust, lek och konstnärliga utmaningar… Grupputställningen ”Konst(igt) i Färg och form” som presenteras på Galleri Ekbacken i Bonnarp av Nobelkonstnären, kursledaren och kompisen Susanne Jardeback-Olesen bjöd på en konstnärlig helhetsupplevelse av oväntat slag.

Samlingsutställningar brukar alltför sällan var homogena, även om det är meriterade verksamma som är i farten.

I denna utställning faller ingen av de medverkande ur ramarna. Det lyser av välkomponerade, genomtänkta och koloristiska verk i akryl, olja och keramik med personliga avtryck och gott hantverk. Ändå är ingen av de åtta utställarna, förutom Susanne själv och Gunnel Säflund-Almered yrkesverksamma, även om vissa ihärdigt trampat på konstnärsbanan under många år.

Konstnärssjälarna fylls på i gruppdynamik och pedagogiska övningar. En uppgift kan t.ex. vara att hämta prylar ur en gammal Ica-kasse att fånga på duken. En av konstnärerna som jobbade kubistiskt blev så inspirerad att han vågade ta steget att lägga in realistiska föremål i den kubistiska miljön. En annan lossnade när han fick gå loss och testa vått i vått.

Att våga, att lossna…

– Tillsammans föder vi energi. Nya infallsvinklar, ofta förlösande uppstår när vi jobbar intensivt. Ett gemensamt mål med ständigt nya utmaningar, lek och hårt arbete… Jag vill få dem att växa, se hur de landar. Det är sann lycka, säger Susanne Jardeback-Olesen.

Susanne arbetar själv med ett prominent hedersuppdrag just nu. Hon har nämligen likt de gamla mästarna fått äran att måla ett oljeporträtt av en prominent person – i detta fall Kungliga Vetenskapsakademiens ständige sekreterare Staffan Normark. Hon tycks alltså själv gå själv från klarhet till klarhet efter sina tidigare uppdrag med att utföra unika Nobeldiplom. Föreläsningar och utställningar avlöser varandra. Men Susanne vet vad goda pedagoger, vänskap och gemenskap betyder för den framtida utvecklingen som konstnär. Georg Suttner på Gerlesborgsskolan är en av de konstnärer som fått henne att utvecklas och som hon ser som pedagogisk förebild.

– Vi har en fantastisk gemenskap i gruppen. Även om vi mestadels är i min ateljé och trädgård, samlas vi ofta hos Gunnel och Lennart Säflund här i Bonnarp – i ateljén, galleriet eller i ramverkstaden.

– Eller på den f.d. gödselhögen, inflikar Gunnel glatt. Gunnel är akvarellmålare och håller kurser i ämnet på gården medan maken gör inramningar i ramverkstaden. Ekbacken med vidhängande gårdslängor är med andra ord en helgjuten kreativ miljö för konstnärssjälar – en naturlig mötesplats att utbyta erfarenheter i samt inte minst nya själsfränder i.

Och så finns naturligtvis Galleriet Ekbacken som är en stor tillgång när gruppen vill ta ett helhetsgrepp och visa vilka resultat de uppnått. Galleriets stillsamma lantliga framtoning och rika ljusinsläpp lyfter och stärker såväl det sublima som explosiva, färgsprakande uttrycket.

Denna utställning är en liten naggande god färgexplosion, där var och ens personliga uttryck kommer till sin rätt. Bland verken lyser en stjärna lite klarare, mer bestämt och intensivt än de övriga målningarna. Det är Sarimaria Yrjänä som med sin ljusbehandling skapat skimrande vackra, stämningsfulla målningar med en nästintill magisk kraftverkan.

Utställare är Susanne Jardback-Olesen, Kerstin Olsson, Helén Stigson, Jonas Ahlqvist, Jörgen Palm, Gunnel Säflund-Almered, Siv Arveled och Sarimaria Yrjänä.

Konst(igt) i färg och form har vernissage lördagen den 3 oktober på Galleri Ekbacken 12 – 17. Samma tider gäller övriga öppningsdagar: 4 oktober, 10-11 oktober.